Kế hoạch Hội trại 26 - 3 - 2011 - TRƯỜNG THPT NÀ BAO
Chung Công Sự gửi đến Học sinh khối 12 (): Chúc các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016! (Lúc: 05.05.2016 09:19)                     
19:26 ICT Thứ hai, 22/01/2018

Trang nhất » TRANG CHỦ » KẾ HOẠCH ĐOÀN

Kế hoạch Hội trại 26 - 3 - 2011

Thứ sáu - 15/04/2011 09:59

  §oµn TNCS Hå ChÝ Minh                    Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§oµn Tr­êng THPT Nµ Bao                         §éc lËp – tù do – h¹nh phóc

 

 

KÕ Ho¹ch

héi tr¹i  chµo mõng 80 n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn (26/03/ 1931 – 26/3/2011)

 

Thêi gian: Ngµy 19/03/2011.

§Þa ®iÓm: S©n tr­êng + S©n thÓ dôc Tr­êng THPT Nµ Bao.

Thµnh phÇn: BGH + Kh¸ch mêi + Toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh Tr­êng THPT Nµ Bao.

I / Tæ Chøc vµ chuÈn bÞ

1/ Ban tæ chøc:

 • Tr­ëng ban: ThÇy NguyÔn Thanh B×nh- HiÖu Tr­ëng nhµ Tr­êng.
 • Phã ban : P.BÝ th­ chi bé, BT + PBT §oµn tr­êng, TPT §éi, Chñ tÞch c«ng §oµn, c¸c tæ tr­ëng chuyªn m«n.
 • Uû viªn : Gi¸o viªn chñ nhiÖm, gi¸o viªn bé m«n.

2/ Ban gi¸m kh¶o

 • ChÊm tr¹i:
 • ThÇy NguyÔn Thanh B×nh- tr­ëng ban
 • C« Hoµng ThÞ Thuû - phã ban.
 • C« N«ng ThÞ  H­¬ng - Uû viªn
 • C« §Æng ThÞ BÝch - Uû viªn
 • ThÇy NguyÔn V¨n LuyÖn - Uû Viªn.
 • Gi¸m kh¶o chÊm Héi chî Èm thùc: nh­ trªn.
 • Gi¸m kh¶o thi nghi thøc §éi : nh­ trªn.
 • Tæ chøc trß ch¬i:
 • KÐo co:

+  ThÇy Chung C«ng Sù : Tæ tr­ëng.

+ ThÇy Chu TuÊn Khang : Uû Viªn.

+ ThÇy §µm V¨n H­íng:Uû viªn

 • §Èy gËy:

+ ThÇy TrÞnh Hoµi §øc : Tæ tr­ëng

+ C« L­u ThÞ Hµ: Uû viªn

 • Nh¶y Bao: (Nh¶y bao ®¬n vµ nh¶y bao ®«i)

+  C« Lª H­¬ng: Tæ tr­ëng.

+  C« Vò HuyÒn Chi: Uû Viªn.

3/ Tæ phôc vô, hËu cÇn, b¶o vÖ

 • B¶o vÖ:§/c V­¬ng.
 • T¨ng ©m loa ®µi: §/c LuyÖn, ®/c Sù.( S©n tr­êng: xong tr­íc7h15’, S©n thÓ dôc: xong tr­íc8h30’.)
 • Tæ phôc phôc vô, hËu cÇn: §/c  DiÖu ( tæ tr­ëng),Trang, Th¬m, Nhung, Thuú H­¬ng, NguyÖt, chi ®oµn gi¸o viªn( uû viªn).
 • TiÕp kh¸ch: BGH, Chi ®oµn gi¸o viªn,...( ®ãn kh¸ch, tiÕp n­íc....).

 

4/ C«ng T¸c chuÈn bÞ

 • Mçi chi ®oµn, chi ®éi  chuÈn bÞ 01 tr¹i ®Ó chÊm: §óng kÜ thuËt, h×nh thøc ®Ñp, ý nghÜa...

+ KÝch th­íc tr¹i: 2 cäc chÝnh cao 2,2m ; 2 cäc phô cao 1,4m.

+ Tiªu chuÈn:

 • Thao t¸c nhanh chãng
 • M¸i tr¹i c¨ng, th¼ng, kh«ng nÕp nh¨n.
 • Buéc ®óng nót d©y.
 • C©n ®èi, ®Ñp m¾t.
 • Cã cæng tr¹i vµ hµng rµo.
 • Tr¹i cã ghi tªn chi ®oµn, chi ®éi râ rµng vµ mang ý nghÜa chµo mõng 80 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh.
 • Tr­íc héi tr¹i sÏ cã ®ît tËp huÊn c¾m tr¹i dµnh cho HS vµ C§GV (lÞch cô thÓ sÏ th«ng b¸o sau)
 • Mçi chi ®oµn, chi ®éi chuÈn bÞ 01 mãn ¨n ®Ó thi.
 • §oµn, §éi chuÈn bÞ mäi mÆt cho Héi Tr¹i.
 • C¸c líp tù nÊu c¬m ¨n chung.
 • TËp nghi thøc §éi.
 • TËp v¨n nghÖ giao l­u (Mçi chi ®oµn, chi ®éi chuÈn bÞ 1 tiÕt môc giao l­u, riªng chi ®oµn Gi¸o viªn chuÈn bÞ 2-3 tiÕt môc)
 • Chi ®oµn gi¸o viªn chuÈn bÞ tr¹i chØ huy.( ®/c L­u Hµ phô tr¸ch)
 • Kh¸nh tiÕt: 10A.(§/c Khang h­íng dÉn)
 • DÉn ch­¬ng tr×nh: §/c LuyÖn + DiÖp.
 • GiÊy mêi:  §/c DiÔm.
 • ChuÈn bÞ gËy, bao, d©y thõng... (§oµn tr­êng)
 • Chia ®Þa ®iÓm, vÞ trÝ c¾m tr¹i t¹i s©n thÓ dôc (§/c N.Hµ, Khang, §øc)

 

5. Néi quy cña buæi Héi tr¹i:

- Thùc hiÖn ®óng giê, ®oµn kÕt.

- Kh«ng ®­îc phÐp uèng r­îu ë tr¹i.

- VÖ sinh s¹ch sÏ trong vµ sau buæi héi tr¹i (nÕu líp nµo bÈn sÏ trõ vµo ®iÓm c¾m tr¹i)

 

II/  Néi dung cô thÓ

1.Tõ 7h15’->7h30’:

-æn ®Þnh tæ chøc (®/c LuyÖn + DiÖp)

- V¨n nghÖ chµo mõng (®/c LuyÖn, N.Hµ phô tr¸ch)

-  tuyªn bè lÝ do (§/c LuyÖn + DiÖp)

- Chµo cê+ H¸t quèc ca+ §oµn ca.( §/c LuyÖn + DiÖp)

-  giíi thiÖu ®¹i biÓu. ( §/c LuyÖn + DiÖp)

2.7h35’->7h40’: Th«ng qua ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng( §/c LuyÖn + DiÖp)

3.7h30’->7h35’: Khai m¹c: ThÇy NguyÔn Thanh B×nh - Tr­ëng ban tæ chøc.

4.7h 40’->8h20: ¤n l¹i truyÒn thèng vÎ vang cña §oµnTNCS Hå ChÝ Minh( §/c N.Hµ)

5.8h30’-> 9h30’: C¾m tr¹i+ ChÊm tr¹i.(§/c N. Hµ, Khang, LuyÖn)

6.9h30’->10h00’: Thi nghi thøc §éi.

7.10h00’->11h00’: Thi Héi chî Èm thùc.

8.11h00’->11h30’:  Trß ch¬i nh¶y bao.

9.11h00’->14h00’ : NghØ +¨n tr­a ngay t¹i tr¹i+Vui v¨n nghÖ.

10.14h00’->15h00’: Trß ch¬i kÐo co, ®Èy gËy...

11.17H00’->17h05’: BÕ m¹c: §/c NguyÔn Thanh B×nh.

12.H¹ tr¹i, dän dÑp vÖ sinh.

13.C«ng bè gi¶i th­ëng.

 

 

                                           BAN Tæ CHøC

 

  

Tác giả bài viết: Galaxy!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi tính tình chúng ta nữa.BoileauChú ý : Bạn kích vào banner ở trên, chờ 5 giây để quảng cáo và nhìn bên phải trang web và kích vào hình    để ủng hộ website nhà trường nhé! . 
Mở Hộp Chat