Kế hoạch Hội trại 26 - 3 - 2011 - TRƯỜNG THPT NÀ BAO
Chung Công Sự gửi đến Học sinh khối 12 (): Chúc các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016! (Lúc: 05.05.2016 09:19)                     
02:26 ICT Thứ tư, 21/03/2018

Trang nhất » TRANG CHỦ » KẾ HOẠCH ĐOÀN

Kế hoạch Hội trại 26 - 3 - 2011

Thứ sáu - 15/04/2011 09:59

  §oµn TNCS Hå ChÝ Minh                    Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§oµn Tr­êng THPT Nµ Bao                         §éc lËp – tù do – h¹nh phóc

 

 

KÕ Ho¹ch

héi tr¹i  chµo mõng 80 n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn (26/03/ 1931 – 26/3/2011)

 

Thêi gian: Ngµy 19/03/2011.

§Þa ®iÓm: S©n tr­êng + S©n thÓ dôc Tr­êng THPT Nµ Bao.

Thµnh phÇn: BGH + Kh¸ch mêi + Toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh Tr­êng THPT Nµ Bao.

I / Tæ Chøc vµ chuÈn bÞ

1/ Ban tæ chøc:

 • Tr­ëng ban: ThÇy NguyÔn Thanh B×nh- HiÖu Tr­ëng nhµ Tr­êng.
 • Phã ban : P.BÝ th­ chi bé, BT + PBT §oµn tr­êng, TPT §éi, Chñ tÞch c«ng §oµn, c¸c tæ tr­ëng chuyªn m«n.
 • Uû viªn : Gi¸o viªn chñ nhiÖm, gi¸o viªn bé m«n.

2/ Ban gi¸m kh¶o

 • ChÊm tr¹i:
 • ThÇy NguyÔn Thanh B×nh- tr­ëng ban
 • C« Hoµng ThÞ Thuû - phã ban.
 • C« N«ng ThÞ  H­¬ng - Uû viªn
 • C« §Æng ThÞ BÝch - Uû viªn
 • ThÇy NguyÔn V¨n LuyÖn - Uû Viªn.
 • Gi¸m kh¶o chÊm Héi chî Èm thùc: nh­ trªn.
 • Gi¸m kh¶o thi nghi thøc §éi : nh­ trªn.
 • Tæ chøc trß ch¬i:
 • KÐo co:

+  ThÇy Chung C«ng Sù : Tæ tr­ëng.

+ ThÇy Chu TuÊn Khang : Uû Viªn.

+ ThÇy §µm V¨n H­íng:Uû viªn

 • §Èy gËy:

+ ThÇy TrÞnh Hoµi §øc : Tæ tr­ëng

+ C« L­u ThÞ Hµ: Uû viªn

 • Nh¶y Bao: (Nh¶y bao ®¬n vµ nh¶y bao ®«i)

+  C« Lª H­¬ng: Tæ tr­ëng.

+  C« Vò HuyÒn Chi: Uû Viªn.

3/ Tæ phôc vô, hËu cÇn, b¶o vÖ

 • B¶o vÖ:§/c V­¬ng.
 • T¨ng ©m loa ®µi: §/c LuyÖn, ®/c Sù.( S©n tr­êng: xong tr­íc7h15’, S©n thÓ dôc: xong tr­íc8h30’.)
 • Tæ phôc phôc vô, hËu cÇn: §/c  DiÖu ( tæ tr­ëng),Trang, Th¬m, Nhung, Thuú H­¬ng, NguyÖt, chi ®oµn gi¸o viªn( uû viªn).
 • TiÕp kh¸ch: BGH, Chi ®oµn gi¸o viªn,...( ®ãn kh¸ch, tiÕp n­íc....).

 

4/ C«ng T¸c chuÈn bÞ

 • Mçi chi ®oµn, chi ®éi  chuÈn bÞ 01 tr¹i ®Ó chÊm: §óng kÜ thuËt, h×nh thøc ®Ñp, ý nghÜa...

+ KÝch th­íc tr¹i: 2 cäc chÝnh cao 2,2m ; 2 cäc phô cao 1,4m.

+ Tiªu chuÈn:

 • Thao t¸c nhanh chãng
 • M¸i tr¹i c¨ng, th¼ng, kh«ng nÕp nh¨n.
 • Buéc ®óng nót d©y.
 • C©n ®èi, ®Ñp m¾t.
 • Cã cæng tr¹i vµ hµng rµo.
 • Tr¹i cã ghi tªn chi ®oµn, chi ®éi râ rµng vµ mang ý nghÜa chµo mõng 80 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh.
 • Tr­íc héi tr¹i sÏ cã ®ît tËp huÊn c¾m tr¹i dµnh cho HS vµ C§GV (lÞch cô thÓ sÏ th«ng b¸o sau)
 • Mçi chi ®oµn, chi ®éi chuÈn bÞ 01 mãn ¨n ®Ó thi.
 • §oµn, §éi chuÈn bÞ mäi mÆt cho Héi Tr¹i.
 • C¸c líp tù nÊu c¬m ¨n chung.
 • TËp nghi thøc §éi.
 • TËp v¨n nghÖ giao l­u (Mçi chi ®oµn, chi ®éi chuÈn bÞ 1 tiÕt môc giao l­u, riªng chi ®oµn Gi¸o viªn chuÈn bÞ 2-3 tiÕt môc)
 • Chi ®oµn gi¸o viªn chuÈn bÞ tr¹i chØ huy.( ®/c L­u Hµ phô tr¸ch)
 • Kh¸nh tiÕt: 10A.(§/c Khang h­íng dÉn)
 • DÉn ch­¬ng tr×nh: §/c LuyÖn + DiÖp.
 • GiÊy mêi:  §/c DiÔm.
 • ChuÈn bÞ gËy, bao, d©y thõng... (§oµn tr­êng)
 • Chia ®Þa ®iÓm, vÞ trÝ c¾m tr¹i t¹i s©n thÓ dôc (§/c N.Hµ, Khang, §øc)

 

5. Néi quy cña buæi Héi tr¹i:

- Thùc hiÖn ®óng giê, ®oµn kÕt.

- Kh«ng ®­îc phÐp uèng r­îu ë tr¹i.

- VÖ sinh s¹ch sÏ trong vµ sau buæi héi tr¹i (nÕu líp nµo bÈn sÏ trõ vµo ®iÓm c¾m tr¹i)

 

II/  Néi dung cô thÓ

1.Tõ 7h15’->7h30’:

-æn ®Þnh tæ chøc (®/c LuyÖn + DiÖp)

- V¨n nghÖ chµo mõng (®/c LuyÖn, N.Hµ phô tr¸ch)

-  tuyªn bè lÝ do (§/c LuyÖn + DiÖp)

- Chµo cê+ H¸t quèc ca+ §oµn ca.( §/c LuyÖn + DiÖp)

-  giíi thiÖu ®¹i biÓu. ( §/c LuyÖn + DiÖp)

2.7h35’->7h40’: Th«ng qua ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng( §/c LuyÖn + DiÖp)

3.7h30’->7h35’: Khai m¹c: ThÇy NguyÔn Thanh B×nh - Tr­ëng ban tæ chøc.

4.7h 40’->8h20: ¤n l¹i truyÒn thèng vÎ vang cña §oµnTNCS Hå ChÝ Minh( §/c N.Hµ)

5.8h30’-> 9h30’: C¾m tr¹i+ ChÊm tr¹i.(§/c N. Hµ, Khang, LuyÖn)

6.9h30’->10h00’: Thi nghi thøc §éi.

7.10h00’->11h00’: Thi Héi chî Èm thùc.

8.11h00’->11h30’:  Trß ch¬i nh¶y bao.

9.11h00’->14h00’ : NghØ +¨n tr­a ngay t¹i tr¹i+Vui v¨n nghÖ.

10.14h00’->15h00’: Trß ch¬i kÐo co, ®Èy gËy...

11.17H00’->17h05’: BÕ m¹c: §/c NguyÔn Thanh B×nh.

12.H¹ tr¹i, dän dÑp vÖ sinh.

13.C«ng bè gi¶i th­ëng.

 

 

                                           BAN Tæ CHøC

 

  

Tác giả bài viết: Galaxy!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tình yêu:Tình yêu là một tình cảm vĩ đại nhất, nó sáng tạo nên điều kỳ diệu, sáng tạo nên những con người mới, nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người.MakarenkoChú ý : Bạn kích vào banner ở trên, chờ 5 giây để quảng cáo và nhìn bên phải trang web và kích vào hình    để ủng hộ website nhà trường nhé! . 
Mở Hộp Chat