Nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012 - TRƯỜNG THPT NÀ BAO
Chung Công Sự gửi đến Học sinh khối 12 (): Chúc các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016! (Lúc: 05.05.2016 09:19)                     
02:30 ICT Thứ tư, 21/03/2018

Trang nhất » TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tin nhà trường

Nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012

Thứ tư - 12/10/2011 06:15

 

UBND TỈNH CAO BẰNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________________________

Số: 1912/SGDĐT-TT

V/v thực hiện nhiệm vụ thanh tra

năm học 2011 - 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Cao Bằng, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

          Kính gửi:   

                             - Các phòng giáo dục và đào tạo;

                             - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012; Công văn số 5859/BGDĐT-TTr ngày 05/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 – 2012,Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra như sau:

 

Phần I

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bổ sung biên chế, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra giáo dục các cấp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra. Tập trung thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học, trình độ đào tạo; tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra sau kết luận thanh tra, kiểm tra. Lựa chọn thanh tra công tác đổi mới quản lý của các cơ sở giáo dục làm khâu đột phá nhằm thúc đẩy chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại, tố cáo.

 

Phần II

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Củng cố tổ chức

1. Phònggiáo dục và đào tạo

- Bố trí ít nhất một cán bộ phụ trách công tác thanh tra làm thành nhiệm vụ: Thường trực công tác thanh tra, giúp trưởng Phòng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra trường học, thanh tra sư phạm của nhà giáo cho các cộng tác viên thanh tra cấp Phòng.

 

2. Trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, phổ thông dân tộc nội trú và các cơ sở trực thuộc khác

- Đầu năm học, hiệu trưởng lựa chọn cán bộ, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm công tác để quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ có từ 3 - 7 người, hiệu trưởng làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban.

- Chủ động phối hợp với công đoàn cùng cấp có biện pháp củng cố về tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, tạo điều kiện để ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.

II. Hoạt động thanh tra

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm học trình chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện, thị xã phê duyệt.

1. Thanh tra chuyên ngành

Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo; năm học 2011 - 2012 cần tập trung thực hiện các nội dung sau: 

a) Thanh tra nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

- Thanh tra, kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân viên. Chú ý đánh giá về tỷ lệ giáo viên/lớp, cơ cấu giáo viên theo môn học, số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên.

- Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp; các khoản thu đầu năm; nhiệm vụ của các hội đồng chức năng, tổ chuyên môn nghiệp vụ; các tổ chức đoàn thể.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: Thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học, qui chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, kiểm tra học kỳ, thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh...

- Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, quốc phòng, lao động hướng nghiệp, dạy nghề, chăm sóc, nuôi dưỡng (nếu có); kết quả giáo dục, kỹ năng sống, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội khác.

- Công tác quản lý giáo dục, kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng, thủ trưởng cơ sở giáo dục, bao gồm:

+ Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác đánh giá hiệu trưởng, giám đốc, giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp.

+ Thực hiện 3 công khai: Công khai về chất lượng giáo dục; công khai về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; công khai về tài chính.

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục; tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ; thực hiện qui chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh.

+ Công tác kiểm tra, quản lý chuyên môn; quản lý tài chính, tài sản.

+ Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có).

- Thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, phòng đa chức năng, thư viện, sân chơi, bãi tập…

- Việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong hoạt động dạy học.

- Kế hoạch thanh tra của phòng giáo dục và đào tạo phải căn cứ vào tình hình thực tế địa phương. Khi xây dựng kế hoạch cần kết hợp với công tác kiểm định chất lượng giáo dục để đề ra chỉ tiêu thanh tra phù hợp, hiệu quả, phải đạt ít nhất 15% số cơ sở giáo dục được thanh tra trên tổng số đơn vị quản lý.

b) Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo tại các cơ sở giáo dục.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng; chấp hành pháp luật; chấp hành qui chế của ngành, nội qui của cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh; không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: Thực hiện qui chế chuyên môn; qui chế thi cử; kết quả giảng dạy; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Các phòng giáo dục và đào tạo khi tiến hành thanh tra hoạt động sư phạm của đội ngũ nhà giáo cần phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; vận dụng các tiêu chuẩn qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành để đánh giá giáo viên  đúng thực chất, không chạy theo thành tích, tránh khuynh hướng nể nang nương nhẹ khuyết điểm, không chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục (nếu có) đồng thời chú trọng công tác tư vấn giúp đỡ để giáo viên phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế thiếu sót.

Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo được tiến hành trong các cuộc thanh tra chuyên đề và thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác. Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra, tuỳ điều kiện thực tế địa phương, các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên cho phù hợp và đảm bảo mỗi năm thanh tra được ít nhất 12% tổng số giáo viên.

c) Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi chọn học sinh giỏi và tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại học sinh lớp cuối cấp. Phát hiện và xử lý nghiêm túc những trường hợp quản lý lỏng lẻo, cắt xén chương trình, giáo viên sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh.

- Có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra thi, chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền đề ra các giải pháp tích cực để chấn chỉnh kỷ cương, chống gian lận trong các kỳ thi. Sau mỗi kỳ thi, cần giải quyết dứt điểm mọi khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến kỳ thi.

d) Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm việc quản lý, cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ cần xử lý theo Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08/02/2006 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

e) Thanh tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 3138/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,.... Kiên quyết xử lý những hiện tượng vi phạm, không để tiêu cực xảy ra trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra trường học và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo cho năm học 2011-2012.

2. Thanh tra hành chính

Ngoài các cuộc thanh tra toàn diện, cần tiến hành các cuộc thanh tra hành chính đối với những đơn vị không tiến hành thanh tra toàn diện theo kế hoạch trong năm học. Căn cứ hướng dẫn của thanh tra nhà nước cùng cấp để xác định nội dung thanh tra hành chính của đơn vị, trong đó cần chú trọngthanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các nội dung trọng tâm:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, các quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của cấp trên về công tác này.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, kiểm tra việc thực hiện công khai trong mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, hội nghị, hội thảo; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

3. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân

a) Kiểm tra việc quán triệt Luật Khiếu nại, tố cáotrong cơ quan, đơn vị.

b) Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục đang có những vụ việc phức tạp, kéo dài, có biểu hiện mất đoàn kết, thiếu dân chủ hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân phải xây dựng theo nguyên tắc phòng ngừa là chính; khi có vụ việc thì phải tập trung phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở, không để vụ việc kéo dài, diễn biến phức tạp.

c) Tập trung rà soát, phân loại các vụ việc, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để vu khống và khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn chu đáo để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết nhưng công dân vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện, cần phải thận trọng xem xét, xác minh lại; nếu vụ việc đã được giải quyết  đúng pháp luật thì có văn bản trả lời công dân theo quy định.

d) Các phòng giáo dục và đào tạo phải bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân; có sổ theo dõi tiếp công dân, thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo Thông tư số 07/2011/TT-TCTP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ.

Phần III

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

 

1. Báo cáo thường kì:

- Phòng giáo dục và đào tạo: Kế hoạch thanh tra trư­ớc ngày 10/10/2011; báo cáo sơ kết học kì I trước ngày 10/01/2012 và báo cáo tổng kết trước ngày 30/5/2012.

- Các trư­ờng trung học phổ thông (bao gồm chuyên biệt và không chuyên biệt), trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp gửi kế hoạch tự kiểm tra của hiệu trưởng (giám đốc) trước ngày 10/10/2011;

 

2. Báo cáo đột xuất

Các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc phải có trách nhiệm báo cáo Thanh tra Sở về những sự kiện bất thư­ờng xảy ra để Thanh tra Sở trình Giám đốc chỉ đạo phối hợp giải quyết.

Trên đây là nội dung cơ bản của công tác thanh tra năm học 2011 - 2012; yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị giáo dục trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến từng cơ sở giáo dục; quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Các phòng chuyên môn của Sở;

- Website của Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Khang

 

 

 

Tác giả bài viết: Đăng tin: Chu Tuấn Khang

Nguồn tin: Sở Giáo Dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Không bè bạn, thế giới chỉ còn có hoang vu.AnonymousChú ý : Bạn kích vào banner ở trên, chờ 5 giây để quảng cáo và nhìn bên phải trang web và kích vào hình    để ủng hộ website nhà trường nhé! . 

ĐĂNG NHẬP

TIỆN ÍCH

             

   Bản đồ              Tài Liệu TK

             

  TKB Lớp         TKB Giáo Viên

                  

  Xem Điểm TN          Dịch

AI ĐANG TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 28
  • Tháng hiện tại: 233874
  • Tổng lượt truy cập: 9504468

Quản trị site

QUẢNG CÁO

Xe ben howo 3 chân
3 lý do chứng tỏ xe ben Howo 3 chân xứng đáng là sự lựa chọn số 1 dành cho các tài xế
Thảm sofa phòng khách
Thảm sofa phòng khách giá rẻ chất đẹp
Sửa máy lạnh quận 10
Đơn vị sửa máy lạnh Quận 10 uy tín, chất lượng hàng đầu
Bán laptop cũ giá rẻ
Địa chỉ chuyên bán laptop cũ giá rẻ
Mở Hộp Chat